Psikanalizin Dili-Sunuş

Sunuş

Psikanalizin Dili dergisiyle okurlarla buluşmanın kıvancı içindeyiz! Bilimdeki gelişmeler insanlığın geleceği açısından umut vaat eder ve toplumda derin izler bırakır. Psikanalizin kurucusu Freud’un vurguladığı gibi insanın narsisizmi bilimdeki üç devrimci gelişmeyle sarsılmıştır:

İlk sarsıntı kozmolojik niteliktedir; bu çalışma, XVI. yüzyıl bilim insanı Kopernik’e (Nicolaus Copernicus) aittir. Dünya merkezli anlayış, yerini güneş merkezli olana bırakır. Dünya kâinatın efendisi değildir artık!

İkinci sarsıntı biyoloji biliminden gelir. Charles Darwin evrim kuramında canlı türlerinin kökenini araştırmış, canlıların ortak atalardan evrilerek dönüştüğü fikrini geliştirmiştir. İnsan diğer canlıların efendisi değildir artık!

Üçüncü sarsıntı psikolojik niteliktedir. Psikanaliz aracılığıyla bilinçdışının keşfi, insanın kendi zihninin mutlak hükümdarı olmadığını ortaya koyar: “Benlik kendi evindeki efendi değildir” artık!

İnsanı merkezi konumundan uzaklaştıran bu sarsıntılar, aynı zamanda insanın insanlaşması, bireyin özgürleşip kendini bir özne olarak kurması ve toplumun uygarlaşması açısından da önemlidir. Yeni insanın yaratılmasında ve yeni bir hümanizmin oluşturulmasında psikanaliz üstüne düşen sorumluluğun bilincindedir.

Freud’un tanımladığı gibi, bilinçdışı süreçleri aydınlatmayı hedefleyen bir araştırma yöntemi; bu temel üzerinde gelişen, insanın ruhsal yaşamını derinlemesine işleyerek dönüştüren bir psikoterapötik tedavi çalışması ve klinik uygulamadan elde edilen verilerden yola çıkarak ruhsal görüngüleri açıklamaya çalışan bir kuram olarak psikanaliz insanlık için bir umut olmaya devam ediyor.

Bilinçdışı ve bilinç-bilinçöncesi sistemlerini birbirini tamamlayan diyalektik bir ilişki içinde ele alan psikanaliz, geliştirdiği yorumsamacı (hermeneutik) bakış açısıyla yepyeni bir dilin doğmasını sağlamıştır.

Psikanalizin Dili dergisi bu yeni dilin ve psikanalize özgü kavramların tanıtılmasını, geliştirilmesini ve tartışılmasını hedefliyor.

PSİKE İstanbul Psikanaliz Kitaplığı bünyesinde yer alan, Türkiye’nin ilk elektronik psikanaliz dergisi olan Psikanalizin Dili dergisi,

Psikanalizi ve uygulamalı psikanalizi teorik ve pratik yönleriyle inceleyen yazılara ve çevirilere yer vermek suretiyle bir düşünce ve tartışma ortamı yaratabilmeyi;

Bir yandan Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald W. Winnicott, Wilfred Ruprecht Bion gibi psikanalizin öncü isimlerinin kuramlarını gözden geçiren ve tartışan yazılara yer verirken, bir yandan da çağdaş psikanalizin katkılarına değinerek yeni perspektiflerin gelişebilmesi için alan yaratabilmeyi;

Psikanalizin sinema, edebiyat, felsefe, antropoloji gibi diğer disiplinlerle etkileşimini incelemeyi; sanat eserlerini, yaratıcılık süreçlerini, kültürü psikanalitik kuramın ışığında anlamlandırabilmeyi;

Kitap tanıtımına, söyleşilere yer vermeyi ve psikanaliz yayıncılığıyla ilgili etkinlikleri okuyuculara duyurmayı amaçlıyor.

Editörler: Nilüfer Erdem – Yavuz Erten

Yayın Kurulu: Hülya Akar (Sekreter), Aslı Kuruoğlu, Canan Altındaş Dikmen, Melis Tanık Sivri, Tijen Demirörs

Önceki Dönemler Editör ve Yayın Kurulları 2018-2021 Editör: Özden Terbaş Yayın Kurulu: Aslı Kuruoğlu-Deniz Arduman Kırcalı-Işıl Ertüzün-Türkay Demir